Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG  I SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ, OFEROWANYCH PRZEZ FOTOSILESIA KATARZYNA KOŹLICKA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY AL. Korfantego 44a

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Podmiotem prowadzącym serwis Laboratorium Fotografii Cyfrowej FOTOSILESIA działający pod adresem https://www.fotosilesia.pl (dalej: „Laboratorium”) jest Fotosilesia Katarzyna Koźlicka al.Korfantego 44a, 40-161 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 6311910233, REGON 242796543, tel. 322587010,690428800 Powyższe dane teleadresowe  są również właściwe dla efektywnego kontaktu ze sprzedającym/usługodawcą oraz dla składania reklamacji.
 2. Postanowienia Regulaminu określone w części I określają warunki świadczenia przez Laboratorium usług na rzecz Klientów drogą elektroniczną, w tym zasady składania zamówień, ich realizacji oraz składania i rozpatrywania reklamacji,
 3. Postanowienia Regulaminu określone w części II określają warunki sprzedaży towarów przez Sklep Internetowy, w tym zasady składania zamówień, ich realizacji i rozpatrywania reklamacji,
 4. Postanowienia Regulaminu określone w części III dotyczą wspólnych zasad dokonywania płatności, szacowania kosztów transportu i zasad dostarczania przesyłek.
 5. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu w odniesieniu do danego zlecenia wymagają – pod rygorem nieważności – pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami umów zlecenia (Laboratorium) lub sprzedaży (Sklep Internetowy) oraz pisemnego potwierdzenia przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych umów.
 6. W odniesieniu do Klientów będących konsumentami do zlecania i realizacji usług oraz do sprzedaży –  w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawę z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) i ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
 7. W odniesieniu do Klientów niebędących konsumentami, do zlecania sprzedaży i realizacji Usług w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.),
 8. Wszystkie zlecenia na usługi świadczone przez Laboratorium przyjmowane poprzez stronę internetową www.fotosilesia.pl są realizowane na podstawie Regulaminu, w brzmieniu aktualnym na dzień złożenia zlecenia lub zamówienia towaru. Złożenie zlecenia lub zamówienia  jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

 

CZĘŚC PIERWSZA – USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE

 

[Zamawianie usług].

 1. Laboratorium świadczy usługi fotograficzne w szerokim zakresie (dalej: „Usługi”), w szczególności usługi w zakresie fotografii cyfrowej i analogowej.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pomocą  panelu do zamówień dostępnego między innymi po linkiem : online.fotosilesia.pl  i inne ogólnp dostępne platformy typu:wetransfer.com, google drive  itp. poprzez  adres e-mail: zamowienia@fotosilesia.pl.
 3. Informacje o produktach i usługach podane na stronie internetowej Laboratorium, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia za pomocą jednego ze sposobów wskazanych w pkt. 9 oznacza złożenie oferty zawarcia umowy o wykonanie usług stanowiących przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w Regulaminie oraz aktualnym cenniku. Zwrotne potwierdzenie zamówienia ze strony Laboratorium za pośrednictwem e-maila na adres wskazany przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania zamówienia stanowi oświadczenie Laboratorium o przyjęciu oferty, chyba że w treści oświadczenia Laboratorium zostaną zaproponowane nowe warunki wynikające z niezgodności zamówienia oferowanymi na stronie produktami i ich parametrami technicznymi.
 5. Przesłanie do Laboratorium pliku nie spełniającego określonych twymogów technicznych wymaga zawarcia zlecenia o indywidulanym charakterze, bądź przekazania wraz z zleceniem dyspozycji modyfikacji zdjęcia w zakresie jego wykadrowania lub zmniejszenia celem uzyskania pożądanego formatu. Indywidualnie zlecone prace mogą wiązać się z dodatkowym wynagrodzeniem Laboratorium ustalanym indywidualnie z Klientem, niezależnie od cennika zamieszczonego na stronie internetowej.
 6. W razie przedstawienia takich nowych warunków, całość propozycji Laboratorium stanowi nową ofertę, która (o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej) jest ważna trzy dni robocze. W przypadku Klientów nabywających produkt lub usługi na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumentów) brak odpowiedzi w tym terminie poczytuje się za odmowę przyjęcia oferty; w przypadku pozostałych Klientów po upływie trzech dni roboczych ofertę Laboratorium uznaje się za przyjętą.
 7. Laboratorium wystawia dokument potwierdzający sprzedaż lub wykonanie usługi –standardowo, w braku zaznaczenia innego dokumentu, paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT, niezwłocznie po przekazaniu wymaganych danych do faktury.

 

[Realizacja zamówień usług i produktów]

 

 1. Po złożeniu zamówienia, do Klienta wysyłana jest informacja potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji. Jest ona wysyłana w trybie niezwłocznym, nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania zamówienia przez Laboratorium. Czas realizacji zleceń zależny jest od wybranej opcji z cennika:

 

a)      Tryb normalny oznacza gotowość zlecenia drugiego dnia roboczego po przyjęciu zlecenia (dzień przyjęcia zlecenia to dzień A) – odbiór możliwy od godziny 16:00 w dniu B. W przypadku potwierdzenia zlecenia przez Laboratorium po godzinie 16:00 w dniu A- termin realizacji ulega przedłużeniu o kolejny dzień roboczy (odbiór możliwy w dniu C po godzinie 16:00). Do czasu realizacji należy doliczyć czas realizacji przesyłki (przy dostawie firmą kurierską).

b)      Tryb Expres – przy zaznaczeniu trybu „ekspres” (za osobną dopłatą, zgodnie z cennikiem) zamówienia realizowane są w ciągu minimum 3 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Laboratorium. Zlecenia Expresowe są dostępne przez wpisanie w programie do zamówień  informacji Express w przypadku zlecenia wysłanego drogą mailową lub za pośrednictwem formularza należy również określić tryb realizacji zamówienia poprzez wpisanie słowa „expres”. Do czasu zamówienia należy doliczyć czas realizacji przesyłki (przy dostawie firmą kurierską).

 

10. Zamówienia produktów realizowane są w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia, chyba że wyraźnie wskazano inaczej w treści zamówienia. Do czasu realizacji nie wlicza się czasu na nadanie przesyłki kurierskiej oraz czasu przesyłki.

11. Przedmioty nieodebrane przez Klienta w terminie 3 miesięcy od dnia zrealizowania usługi są niszczone dla celów bezpieczeństwa, o czym Klient informowany jest nie później niż na 1 miesiąc przed upływem powyższego terminu, pod adres wskazany przy składaniu zamówienia. Klient ma prawo złożyć zlecenie dalszego przechowywania przedmiotów przez Laboratorium za dodatkowym wynagrodzeniem, ustalanym indywidualnie.

 1. 12.  Prace w formie pliku elektronicznego naświetlane są w takiej postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta, chyba że klient  wyraźnie sobie zarzyczy korekcji kolorystycznej , bądź zmiany formy proporcji pliku.

13. W sytuacji gdy korekta plików jest niezbędna, korekta dokonywana jest według najlepszych starań i według zgodnie ze sztuką fotograficzną, uwzględniając techniczne możliwości Laboratorium i instrukcje Klienta.

14. W przypadku gdy Klient wyklucza dopuszczalność jakiejkolwiek ingerencji (korekty) przesłanych plików, przy złożeniu zamówienia wymagane jest zamieszczenie adnotacji „bez korekty”.

 

[Odmowa realizacji zamówień; odpowiedzialność.]

 

15. Stosownie do treści art. 8 ust. 3 pkt. 2 b) ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, ze zm.) informuje się, iż Laboratorium nie przesyła Klientom treści bezprawnych, nawet w przypadku zlecenia wykonania usługi, której przedmiotem są takie treści. W szczególności Laboratorium zastrzega, niezależnie od prawa odmowy realizacji zlecenia lub wstrzymania jego realizacji, w przypadku treści budzących istotne, uzasadnione wątpliwości co do bezprawności, możliwość przekazania takich materiałów organom wymiaru sprawiedliwości.

 1. 16.  Laboratorium zakłada, że Zleceniodawca posiada prawa do przesłanych plików i innych zlecanych materiałów. Laboratorium nie weryfikuje tego faktu ani przed ani po realizacji zamówienia, jak też w żaden sposób nie odpowiada za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich, w tym w szczególności praw majątkowych, praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego.
 2. 17.  Klient ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych (w szczególności wizerunku) osób trzecich w związku z przesłaniem Laboratorium do wykorzystania materiałów z naruszeniem praw osób trzecich.  W razie dochodzenia przez takie osoby uprawnień względem Laboratorium, Klient jest  zobowiązany do zwolnienia Laboratorium z  obowiązku zaspokojenia takich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Laboratorium w przypadku dochodzenia ww. roszczeń bezpośrednio zaspokojonych przez Laboratorium.
 3. 18.  Laboratorium uprawnione jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach sklepu internetowego za celowo naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa Laboratorium lub osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta z przyczyn wskazanych powyżej oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym najpóźniej do 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy).

 

[Reklamacje]

 1. 19.  Laboratorium dostarcza usługi bez wad.
 2. 20.  Klient, zamawiający usługę w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania mu rzeczy/ zrealizowania usługi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 

 1. 21.  Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) jest uprawniony do żądania wykonania umowy zgodnie z jej treścią na podstawie odpowiednich przepisów prawa (Kodeksu cywilnego), przy czym odpowiedzialność Laboratorium Fotosilesia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych produktów lub świadczonych usług nie powstałe w sposób umyślny, ograniczona jest w każdym wypadku do kwoty, jaką Klient zapłacił Laboratorium za nabycie danego produktu lub wykonanie usługi. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Laboratorium jest wyłączona. Okres rękojmi dla klientów nie będących konsumentami wynosi jeden rok od daty wydania rzeczy/ zrealizowania usługi.
 2. 22.  Laboratorium zwraca uwagę, iż odnośnie świadczonych usług związanych z wydrukiem kolorystyka elementów graficznych na końcowym wydruku może różnić się od podglądu wydruku ww. elementów na ekranie monitora Klienta; w niektórych przypadkach różnice te mogą być istotne. Wynika to z różnic w odcieniach barw wyświetlanych na różnych urządzeniach elektronicznych, posiadających zróżnicowane właściwości i parametry generowania obrazu. Tego typu różnica w odcieniach, zgodnie ze sztuką fotograficzną nie jest traktowana jako wada usługi.
 3. 23.  Reklamacje mogą być składane w siedzibie Laboratorium, pisemnie lub emailem: lab@fotosilesia.pl.  W przypadku, gdy reklamacja dotyczy wady fabrycznej lub niezgodności produktu z towarem zamówionym w zleceniu dotyczy towaru wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient zgłasza reklamację do Laboratorium drogą mailową. Laboratorium uzgadnia czas odbioru towaru i zleca w firmie kurierskiej odbiór paczki. Odbiór przesyłki od Klienta do Laboratorium odbywa się na koszt Laboratorium. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) lub jego kopię.
 4. 24.  Termin rozpatrywania reklamacji to 14 dni od daty zgłoszenia.
 5. 25.  Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 6. 26.  Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w powyższym pkt. 30, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Laboratorium nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

27. Prosimy nie przesyłać zwrotów przesyłek za pobraniem.

 

 CZĘŚĆ DRUGA –  SPRZEDAŻ (SKLEP INTERNETOWY)

 

 1. Sklep internetowy prowadzi następujące działania:

a)    sprzedaż towarów (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www. online.fotosilesia.pl );

b)   informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Fotosilesia Katarzyna Koźlicka al. Korfantego 44a 4, 40-161 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 6311910233, REGON 242796543, tel. 322587010 Powyższe dane teleadresowe  są również właściwe dla efektywnego kontaktu ze sprzedającym/usługodawcą oraz dla składania reklamacji.
 2. Sklep Internetowy ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu, faktury VAT lub specyfikacji zamówienia, a także przesłanie klientowi wiadomości e-mail opisujących właściwości usługi lub towaru.
 4. Proces składania zamówień, zawierania umów sprzedaży i spełniania świadczeń przez strony umowy sprzedaży obejmuje następujące trzy kroki:

a)      krok 1 – wybranie produktów,

b)      krok 2 – złożenie zamówienia,

c)       krok 3 – odbiór zamówionych produktów i zapłata.

 1. Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia cena sprzedaży określona powyżej nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.
 3. W przypadku sprzedaży internetowej drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem.
 4. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie  www.fotosilesia.pl ,w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

10. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie właściciela sklepu internetowego lub u dostawców.

 

[Gwarancja, Reklamacje i Zwroty]

 

11. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie zapakowane.

12. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.

13. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być także zgłaszane bezpośrednio w  sklepie przy al. Korfantego 44a w Katowicach  (kod pocztowy: 40-161), telefonicznie : nr tel322587010 ; za pośrednictwem poczty elektronicznej : e-mail lab@fotosilesia.pl

14. W przypadku uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu prosimy o sporządzenie w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie odbioru produktu.

15. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać bezpośrednio w sklepie Fotosilesia Katarzyna Koźlicka al. Korfantego 44a, 40-161 Katowice, telefonicznie : nr tel. 322587010 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : e-mail lab@fotosilesia.pl.

16. Prosimy nie przesyłać zwrotów przesyłek za pobraniem.

 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

[Dostawa i formy płatności]

 

 1. Dostawa produktów wytworzonych w Laboratorium lub towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym odbywa się w sposób wybrany przez Klienta spośród możliwości:

a)        odbiór w siedzibie Laboratorium/ Sklepu Internetowego w Katowicach przy al. Korfantego 44a,

b)        dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej (tryb dostawy i koszty – wg informacji zawartej w części III Regulaminu pkt 5.)

 

 1. Płatność może następować według określonych poniżej sposobów:

a)      W przypadku odbioru osobistego płatność następuje:

– gotówką w siedzibie firmy przy odbiorze towaru

– kartą płatniczą/kredytową w siedzibie firmy przy odbiorze towaru

– przelewem bankowym (przedpłata)

– płatnością online (przelewy 24 pl,) (PayU) (PayPal)

– kartą prezentową (ceny podane w cenniku), której ważność ma charakter bezterminowy

b)   W przypadku wysyłki firmą kurierską na terenie kraju płatność następuje:

– przelewem bankowym (przedpłata)

– płatnością online (przelewy 24 pl,)(PayU) (PayPal)

– gotówką za pobraniem u kuriera (opcja dostępna tylko dla Klientów generujących obrót miesięczny w wysokości 1000 PLN)

c)    W przypadku wysyłki firmą kurierską poza teren kraju płatność następuje:

– przelewem bankowym (przedpłata)

– płatnością online (przelewy 24 pl, )(PayU) (PayPal)

 

 

 1. Dokonując płatności przelewem w tytule przelewu należy podać login, numer zlecenia oraz rodzaj zamawianej usługi/rodzaj zamawianego towaru.
 2. W przypadku podania przez Klienta przy zamówieniu z dostawą firmą kurierską, błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Laboratorium Fotosilesia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. Cennik produktów i usług zamieszczony jest na stronie internetowej www.fotosilesia.pl jest aktualizowany na bieżąco. Podane ceny, jeżeli wyraźnie nie wskazano inaczej:

a)    zawierają podatek VAT, cła i inne podatki według obowiązującej stawki i podawane są w polskich złotych;

b)   nie zawierają kosztów przesyłki kurierskiej (do poniesienia w odrębnym, indywidualnym zakresie przez Klienta),

 1. dostawa wg poniższego cennika za pomocą sieci kurierskiej dostępna jest tylko na terenie kraju a cena jej wygląda następująco:

-cena za usługę kurierską -paczka do 10 kg -18 PLN brutto,czas dostawy 2-3 dni roboczych,

-cena za usługę kurierską- paczka powyżej 10 kg- 65 PLN brutto czas dostawy 2-3 dni roboczych,

-cena za usługę kurierską za pobraniem –dostępna dla klientów generujących obrót miesięczny w wysokości 1000 PLN – paczka do 10 kg – 35 PLN brutto;

-cena za usługę kurierską za pobraniem –dostępna dla klientów generujących obrót miesięczny w wysokości 1000 PLN – paczka powyżej 10 kg – 85 PLN brutto

 1. Ceną produktu lub usługi jest cena podana na stronie www.fotosilesia.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, za wyjątkiem przypadku, gdy Laboratorium w oświadczeniu o potwierdzeniu zamówienia przedstawi Klientowi cenę wynikającą z uprzednich indywidualnie ustalonych cech zlecenia/zamówienia niestandardowego.
 2. Istnieje, na żądanie, możliwość wysyłki poza granice kraju; cena oraz czas realizacji usługi kurierskiej będzie kalkulowany indywidualnie w oparciu o ofertę uzyskaną z firmy kurierskiej.

 

[Gwarancja]

 

 1. Laboratorium i Sklep Internetowy nie udzielają żadnej własnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty lub oferowane usługi. Produkty sprzedawane przez Laboratorium mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora; w takim przypadku Laboratorium przekazuje Klientowi dokument gwarancyjny i wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji.

 

 

[Dane osobowe]

10. Dokonując rejestracji w programie elektronicznych zamówień Fotosender Klient posiada wybór w zakresie wyrażenia zgody  na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Laboratorium Fotosilesia, w zakresie wyłącznie niezbędnym dla wykonania zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Laboratorium. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Fotosilesia Katarzyna Koźlicka al. Korfantego 44a, 40-161 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 6311910233, REGON 242796543.

11. Dane osobowe przekazane Laboratorium  są udostępniane  podmiotom trzecim, tylko w przepadku zamówienie usługi kurierskiej i w tym wypadku są to zewnętrzne firmy kurierskie (Fedex, DPD, DHL INPOST) . W drugim przepadku, gdy klientowi jest wystawiana faktura VAT – księgowość jest outsourcingowana zewnętrznej kancelarii podatkowej.

W żadnym innym przepadku taka sytuacja nie ma miejsca

 1. 12.  Klient ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia lub do żądania ich usunięcia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). W szczególności, w przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem programu Fotosender istnieje możliwość usunięcia konta Klienta; w tym celu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Fotosenderze.

13. Dane osobowe na każdym etapie świadczenia usług przez Laboratorium oraz po ich zakończeniu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

[Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy]

 

14. Jeżeli Laboratorium lub Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia względem Klienta będącego konsumentem z tego powodu, że przedmiot świadczenia lub istotna jego część nie jest dostępna, najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całość otrzymanych środków jeżeli były zaliczkowane.

 1. 15.  W wypadku gdy Laboratorium lub Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Laboratorium może zaproponować inną usługę lub produkt odpowiadający jakością i przeznaczeniem zamówionych produktów za tę samą cenę.
 2. 16.  Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klientów z chwilą wydania towaru.
 3. 17.  Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy [usługi laboratorium] albo w terminie 14 dni w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy [sklep]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [Fotosilesia Katarzyna Koźlicka al. Korfantego 44a, 40-161 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 6311910233, REGON 242796543, tel322587010 e-mail lab@fotosilesia.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu:

 

Fotosilesia Katarzyna Koźlicka

al. Korfantego 44a

40-161 Katowice

e-mail: lab@fotosilesia.pl [LABORATORIUM]

e-mail:  sklep@fotosilesia.pl [SKLEP]

 

 

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy/świadczonych usług ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

 

 

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Do umowy sprzedaży produktów i świadczonych usług stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego lub świadczenia usług.
 3. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki promocji taką ewentualność przewidują.
 4. Cena podana przy produkcie nie uwzględnia kosztów transportu, które podawane w podsumowaniu przed złożeniem zamówienia .
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014
 6. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (tryb składania wniosków, zasady odpłatności zostały określone m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php). Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

 

 

 

 

 

Paste your AdWords Remarketing code here