POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Podmiotem prowadzącym serwis Laboratorium Fotografii Cyfrowej FOTOSILESIA działający pod adresem https://www.fotosilesia.pl (dalej: „Laboratorium”) jest Fotosilesia Katarzyna Koźlicka al.Korfantego 44a, 40-161 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 6311910233, REGON 242796543, tel. 322587010,690428800 Powyższe dane teleadresowe  są również właściwe dla efektywnego kontaktu ze sprzedającym/usługodawcą oraz dla składania reklamacji.
 2. Postanowienia Regulaminu określone w części I określają warunki świadczenia przez Laboratorium usług na rzecz Klientów drogą elektroniczną, w tym zasady składania zamówień, ich realizacji oraz składania i rozpatrywania reklamacji,
 3. Postanowienia Regulaminu określone w części II określają warunki sprzedaży towarów przez Sklep Internetowy, w tym zasady składania zamówień, ich realizacji i rozpatrywania reklamacji,
 4. Postanowienia Regulaminu określone w części III dotyczą wspólnych zasad dokonywania płatności, szacowania kosztów transportu i zasad dostarczania przesyłek.
 5. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu w odniesieniu do danego zlecenia wymagają – pod rygorem nieważności – pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami umów zlecenia (Laboratorium) lub sprzedaży (Sklep Internetowy) oraz pisemnego potwierdzenia przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych umów.
 6. W odniesieniu do Klientów będących konsumentami do zlecania i realizacji usług oraz do sprzedaży –  w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawę z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) i ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
 7. W odniesieniu do Klientów niebędących konsumentami, do zlecania sprzedaży i realizacji Usług w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.),
 8. Wszystkie zlecenia na usługi świadczone przez Laboratorium przyjmowane poprzez stronę internetową www.fotosilesia.pl są realizowane na podstawie Regulaminu, w brzmieniu aktualnym na dzień złożenia zlecenia lub zamówienia towaru. Złożenie zlecenia lub zamówienia  jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

 

CZĘŚC PIERWSZA – USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE

 

[Zamawianie usług].

 1. Laboratorium świadczy usługi fotograficzne w szerokim zakresie (dalej: „Usługi”), w szczególności usługi w zakresie fotografii cyfrowej i analogowej.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pomocą  panelu do zamówień dostępnego między innymi po linkiem : online.fotosilesia.pl  i inne ogólnp dostępne platformy typu:wetransfer.com, google drive  itp. poprzez  adres e-mail: zamowienia@fotosilesia.pl.
 3. Informacje o produktach i usługach podane na stronie internetowej Laboratorium, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia za pomocą jednego ze sposobów wskazanych w pkt. 9 oznacza złożenie oferty zawarcia umowy o wykonanie usług stanowiących przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w Regulaminie oraz aktualnym cenniku. Zwrotne potwierdzenie zamówienia ze strony Laboratorium za pośrednictwem e-maila na adres wskazany przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania zamówienia stanowi oświadczenie Laboratorium o przyjęciu oferty, chyba że w treści oświadczenia Laboratorium zostaną zaproponowane nowe warunki wynikające z niezgodności zamówienia oferowanymi na stronie produktami i ich parametrami technicznymi.
 5. Przesłanie do Laboratorium pliku nie spełniającego określonych twymogów technicznych wymaga zawarcia zlecenia o indywidulanym charakterze, bądź przekazania wraz z zleceniem dyspozycji modyfikacji zdjęcia w zakresie jego wykadrowania lub zmniejszenia celem uzyskania pożądanego formatu. Indywidualnie zlecone prace mogą wiązać się z dodatkowym wynagrodzeniem Laboratorium ustalanym indywidualnie z Klientem, niezależnie od cennika zamieszczonego na stronie internetowej.
 6. W razie przedstawienia takich nowych warunków, całość propozycji Laboratorium stanowi nową ofertę, która (o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej) jest ważna trzy dni robocze. W przypadku Klientów nabywających produkt lub usługi na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumentów) brak odpowiedzi w tym terminie poczytuje się za odmowę przyjęcia oferty; w przypadku pozostałych Klientów po upływie trzech dni roboczych ofertę Laboratorium uznaje się za przyjętą.
 7. Laboratorium wystawia dokument potwierdzający sprzedaż lub wykonanie usługi –standardowo, w braku zaznaczenia innego dokumentu, paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT, niezwłocznie po przekazaniu wymaganych danych do faktury.

 

[Realizacja zamówień usług i produktów]

 

 1. Po złożeniu zamówienia, do Klienta wysyłana jest informacja potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji. Jest ona wysyłana w trybie niezwłocznym, nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania zamówienia przez Laboratorium. Czas realizacji zleceń zależny jest od wybranej opcji z cennika
 1. Tryb normalny oznacza gotowość zlecenia drugiego dnia roboczego po przyjęciu zlecenia (dzień przyjęcia zlecenia to dzień A) – odbiór możliwy od godziny 16:00 w dniu B. W przypadku potwierdzenia zlecenia przez Laboratorium po godzinie 16:00 w dniu A- termin realizacji ulega przedłużeniu o kolejny dzień roboczy (odbiór możliwy w dniu C po godzinie 16:00). Do czasu realizacji należy doliczyć czas realizacji przesyłki (przy dostawie firmą kurierską).
 2. Tryb Expres – przy zaznaczeniu trybu „ekspres” (za osobną dopłatą, zgodnie z cennikiem) zamówienia realizowane są w ciągu minimum 3 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Laboratorium. Zlecenia Expresowe są dostępne przez wpisanie w programie do zamówień  informacji Express w przypadku zlecenia wysłanego drogą mailową lub za pośrednictwem formularza należy również określić tryb realizacji zamówienia poprzez wpisanie słowa „expres”. Do czasu zamówienia należy doliczyć czas realizacji przesyłki (przy dostawie firmą kurierską).
 1. Zamówienia produktów realizowane są w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia, chyba że wyraźnie wskazano inaczej w treści zamówienia. Do czasu realizacji nie wlicza się czasu na nadanie przesyłki kurierskiej oraz czasu przesyłki.
 2. Przedmioty nieodebrane przez Klienta w terminie 3 miesięcy od dnia zrealizowania usługi są niszczone dla celów bezpieczeństwa, o czym Klient informowany jest nie później niż na 1 miesiąc przed upływem powyższego terminu, pod adres wskazany przy składaniu zamówienia. Klient ma prawo złożyć zlecenie dalszego przechowywania przedmiotów przez Laboratorium za dodatkowym wynagrodzeniem, ustalanym indywidualnie.
 3. Prace w formie pliku elektronicznego naświetlane są w takiej postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta, chyba że klient  wyraźnie sobie zarzyczy korekcji kolorystycznej , bądź zmiany formy proporcji pliku.
 4. W sytuacji gdy korekta plików jest niezbędna, korekta dokonywana jest według najlepszych starań i według zgodnie ze sztuką fotograficzną, uwzględniając techniczne możliwości Laboratorium i instrukcje Klienta.
 5. W przypadku gdy Klient wyklucza dopuszczalność jakiejkolwiek ingerencji (korekty) przesłanych plików, przy złożeniu zamówienia wymagane jest zamieszczenie adnotacji „bez korekty”.

 

[Odmowa realizacji zamówień; odpowiedzialność.]

 

 1. Stosownie do treści art. 8 ust. 3 pkt. 2 b) ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, ze zm.) informuje się, iż Laboratorium nie przesyła Klientom treści bezprawnych, nawet w przypadku zlecenia wykonania usługi, której przedmiotem są takie treści. W szczególności Laboratorium zastrzega, niezależnie od prawa odmowy realizacji zlecenia lub wstrzymania jego realizacji, w przypadku treści budzących istotne, uzasadnione wątpliwości co do bezprawności, możliwość przekazania takich materiałów organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Laboratorium zakłada, że Zleceniodawca posiada prawa do przesłanych plików i innych zlecanych materiałów. Laboratorium nie weryfikuje tego faktu ani przed ani po realizacji zamówienia, jak też w żaden sposób nie odpowiada za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich, w tym w szczególności praw majątkowych, praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych (w szczególności wizerunku) osób trzecich w związku z przesłaniem Laboratorium do wykorzystania materiałów z naruszeniem praw osób trzecich.  W razie dochodzenia przez takie osoby uprawnień względem Laboratorium, Klient jest  zobowiązany do zwolnienia Laboratorium z  obowiązku zaspokojenia takich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Laboratorium w przypadku dochodzenia ww. roszczeń bezpośrednio zaspokojonych przez Laboratorium.
 4. Laboratorium uprawnione jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach sklepu internetowego za celowo naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa Laboratorium lub osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta z przyczyn wskazanych powyżej oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym najpóźniej do 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy).

 

[Reklamacje]

 

 1. Laboratorium obowiązane jest do świadczenia usług i towarów zgodnych z umową. Laboratorium ma prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad.
 1. Zasady dotyczące odpowiedzialności Laboratorium wobec Konsumenta z tytułu umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 2. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.
 3. Laboratorium ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, wskazany przez Laboratorium, jest dłuższy. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Laboratorium o stwierdzeniu niezgodności wysyłając stosowną wiadomość za pomocą jednego ze środków umożliwiających kontakt z Laboratorium.
 4. Laboratorium potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia  towaru niezgodnego z umową do Laboratorium, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 6. Jeżeli Laboratorium nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 7. Jeżeli Laboratorium nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 8. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) jest uprawniony do żądania wykonania umowy zgodnie z jej treścią na podstawie odpowiednich przepisów prawa (Kodeksu cywilnego), przy czym odpowiedzialność Laboratorium Fotosilesia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych produktów lub świadczonych usług nie powstałe w sposób umyślny, ograniczona jest w każdym wypadku do kwoty, jaką Klient zapłacił Laboratorium za nabycie danego produktu lub wykonanie usługi. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Laboratorium jest wyłączona. Okres rękojmi dla klientów nie będących konsumentami wynosi jeden rok od daty wydania rzeczy/ zrealizowania usługi.
 9. Laboratorium zwraca uwagę, iż odnośnie świadczonych usług związanych z wydrukiem kolorystyka elementów graficznych na końcowym wydruku może różnić się od podglądu wydruku ww. elementów na ekranie monitora Klienta; w niektórych przypadkach różnice te mogą być istotne. Wynika to z różnic w odcieniach barw wyświetlanych na różnych urządzeniach elektronicznych, posiadających zróżnicowane właściwości i parametry generowania obrazu. 
 10. Reklamacje mogą być składane w siedzibie Laboratorium, pisemnie lub emailem: lab@fotosilesia.pl.  Laboratorium uzgadnia czas odbioru towaru i zleca w firmie kurierskiej odbiór paczki. Odbiór przesyłki od Klienta do Laboratorium odbywa się na koszt Laboratorium. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) lub jego kopię.
 11. Prosimy nie przesyłać zwrotów przesyłek za pobraniem.

 

 CZĘŚĆ DRUGA –  SPRZEDAŻ (SKLEP INTERNETOWY)

 

 1. Sklep internetowy prowadzi następujące działania:
 1. sprzedaż towarów (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www. online.fotosilesia.pl );
 2.  informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Fotosilesia Katarzyna Koźlicka al. Korfantego 44a 4, 40-161 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 6311910233, REGON 242796543, tel. 322587010 Powyższe dane teleadresowe  są również właściwe dla efektywnego kontaktu ze sprzedającym/usługodawcą oraz dla składania reklamacji.
 2. Laboratorium obowiązane jest do świadczenia usług i towarów zgodnych z umową. Laboratorium ma prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad
 3. Sklep Internetowy ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 4. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu, faktury VAT lub specyfikacji zamówienia, a także przesłanie klientowi wiadomości e-mail opisujących właściwości usługi lub towaru.
 5. Proces składania zamówień, zawierania umów sprzedaży i spełniania świadczeń przez strony umowy sprzedaży obejmuje następujące trzy kroki:
  1. krok 1 – wybranie produktów,
  2. krok 2 – złożenie zamówienia,
  3. krok 3 – odbiór zamówionych produktów i zapłata.
 6. Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia cena sprzedaży określona powyżej nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.
 8. W przypadku sprzedaży internetowej drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem.
 9. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie  www.fotosilesia.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 10. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie właściciela sklepu internetowego lub u dostawców.

 

[Gwarancja, Reklamacje i Zwroty]

 

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie zapakowane.
 2. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.
 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być także zgłaszane bezpośrednio w  sklepie przy al. Korfantego 44a w Katowicach  (kod pocztowy: 40-161), telefonicznie : nr tel 322587010; za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: lab@fotosilesia.pl 
 4. W przypadku uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu prosimy o sporządzenie w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie odbioru produktu.
 5. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać bezpośrednio w sklepie Fotosilesia Katarzyna Koźlicka al. Korfantego 44a, 40-161 Katowice, 

telefonicznie : nr tel 322587010; 

za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: lab@fotosilesia.pl

 1. Zasady dotyczące odpowiedzialności Laboratorium wobec Konsumenta z tytułu umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 2. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.
 3. Laboratorium ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, wskazany przez Laboratorium, jest dłuższy. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Laboratorium o stwierdzeniu niezgodności wysyłając stosowną wiadomość za pomocą jednego ze środków umożliwiających kontakt z Laboratorium.
 4. Laboratorium potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia  towaru niezgodnego z umową do Laboratorium, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 6. Jeżeli Laboratorium nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 7. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) jest uprawniony do żądania wykonania umowy zgodnie z jej treścią na podstawie odpowiednich przepisów prawa (Kodeksu cywilnego), przy czym odpowiedzialność Laboratorium Fotosilesia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych produktów nie powstałe w sposób umyślny, ograniczona jest w każdym wypadku do kwoty, jaką Klient zapłacił Laboratorium za nabycie danego produktu. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Laboratorium jest wyłączona. Okres rękojmi dla klientów nie będących konsumentami wynosi jeden rok od daty wydania rzeczy.
 8. Prosimy nie przesyłać zwrotów przesyłek za pobraniem.

CZĘŚĆ TRZECIA – POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

[Postanowienia dot. cen i promocji]

 1. Na potrzeby niniejszego paragrafu poniższe terminy uzyskują następujące znaczenie:
  1. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Laboratorium tytułem sprzedaży produktu lub świadczenia usługi,
  2. Najniższa cena – najniższa Cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego produktu do sprzedaży lub usługi do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dana usługa lub produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni). 
 2. Laboratorium zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Cen produktów i usług zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego. Ceny produktów i usług w umowie sprzedaży zawartej z  Klientem przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 3. Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny, obok informacji o obniżonej Cenie, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
 4. Ceny na stronie internetowej Sklepu Internetowego:
  1. zawierają wszelkie należne cła i podatki,
  2. nie zawierają kosztów dostawy (dostarczenia produktu do Klienta), które są określane odrębnie.
 5. Koszt dostawy produktów jest prezentowany na podstronie koszyka przy wyborze sposobu dostawy i zależy od wartości zamówionych produktów lub usług, sposobu zapłaty za produkty lub usługi oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy zamówionych produktów lub sposobu świadczenia usług.

[Dostawa i formy płatności]

 1. Dostawa produktów wytworzonych w Laboratorium lub towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym odbywa się w sposób wybrany przez Klienta spośród możliwości:
  1. odbiór w siedzibie Laboratorium/ Sklepu Internetowego w Katowicach przy al. Korfantego 44a,
  2. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej (tryb dostawy i koszty – wg informacji zawartej w części III Regulaminu pkt 5.)
 2. Płatność może następować według określonych poniżej sposobów:
 1. W przypadku odbioru osobistego płatność następuje:

– gotówką w siedzibie firmy przy odbiorze towaru

– kartą płatniczą/kredytową w siedzibie firmy przy odbiorze towaru

– przelewem bankowym (przedpłata)

– płatnością online (przelewy 24 pl,) (PayU) (PayPal)

– kartą prezentową (ceny podane w cenniku), której ważność ma charakter bezterminowy

 1. W przypadku wysyłki firmą kurierską na terenie kraju płatność następuje:

– przelewem bankowym (przedpłata)

– płatnością online (przelewy 24 pl,)(PayU) (PayPal)

– gotówką za pobraniem u kuriera (opcja dostępna tylko dla Klientów generujących obrót miesięczny w wysokości 1000 PLN)

 1. W przypadku wysyłki firmą kurierską poza teren kraju płatność następuje:

– przelewem bankowym (przedpłata)

– płatnością online (przelewy 24 pl, )(PayU) (PayPal)

 

 1.  Dokonując płatności przelewem w tytule przelewu należy podać login, numer zlecenia oraz rodzaj zamawianej usługi/rodzaj zamawianego towaru.
 2. W przypadku podania przez Klienta przy zamówieniu z dostawą firmą kurierską, błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Laboratorium Fotosilesia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. Cennik produktów i usług zamieszczony jest na stronie internetowej www.fotosilesia.pl jest aktualizowany na bieżąco. Podane ceny, jeżeli wyraźnie nie wskazano inaczej:
 1. zawierają podatek VAT, cła i inne podatki według obowiązującej stawki i podawane są w polskich złotych;
 2. nie zawierają kosztów przesyłki kurierskiej (do poniesienia w odrębnym, indywidualnym zakresie przez Klienta),
 1. dostawa wg poniższego cennika za pomocą sieci kurierskiej dostępna jest tylko na terenie kraju a cena jej wygląda następująco:

-cena za usługę kurierską -paczka do 10 kg -18 PLN brutto,czas dostawy 2-3 dni roboczych,

-cena za usługę kurierską- paczka powyżej 10 kg- 65 PLN brutto czas dostawy 2-3 dni roboczych,

-cena za usługę kurierską za pobraniem –dostępna dla klientów generujących obrót miesięczny w wysokości 1000 PLN – paczka do 10 kg – 35 PLN brutto;

-cena za usługę kurierską za pobraniem –dostępna dla klientów generujących obrót miesięczny w wysokości 1000 PLN – paczka powyżej 10 kg – 85 PLN brutto

 1. Ceną produktu lub usługi jest cena podana na stronie www.fotosilesia.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, za wyjątkiem przypadku, gdy Laboratorium w oświadczeniu o potwierdzeniu zamówienia przedstawi Klientowi cenę wynikającą z uprzednich indywidualnie ustalonych cech zlecenia/zamówienia niestandardowego.
 2. Istnieje, na żądanie, możliwość wysyłki poza granice kraju; cena oraz czas realizacji usługi kurierskiej będzie kalkulowany indywidualnie w oparciu o ofertę uzyskaną z firmy kurierskiej.

 

[Gwarancja]

 

 1. Laboratorium i Sklep Internetowy nie udzielają żadnej własnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty lub oferowane usługi. Produkty sprzedawane przez Laboratorium mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora; w takim przypadku Laboratorium przekazuje Klientowi dokument gwarancyjny i wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji.

[Dane osobowe]

 

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest FotoSilesia Katarzyna Koźlicka Al. Korfantego 44a Katowice 40-161 numer NIP 6311910233

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

 Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres info@fotosilesia.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.

 1. Zenbox – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. Frashmail – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
 3.  Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Ads. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google Ads zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google:   https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Tag Manager kontrolujemy prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z naszych stron. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacji naszych stron internetowych.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z kontrolą Twojego zachowania na stronie.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google:   https://policies.google.com/privacy.

Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Wideo. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo

Odtwarzając wideo, Google lub Vimeo otrzymują o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google lub Vimeo, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby Google lub Vimeo przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz Vimeo (https://vimeo.com/privacy).

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

[Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy]

 

 1. Jeżeli Laboratorium lub Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia względem Klienta będącego konsumentem z tego powodu, że przedmiot świadczenia lub istotna jego część nie jest dostępna, najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całość otrzymanych środków jeżeli były zaliczkowane.
 2. W wypadku gdy Laboratorium lub Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Laboratorium może zaproponować inną usługę lub produkt odpowiadający jakością i przeznaczeniem zamówionych produktów za tę samą cenę.
 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klientów z chwilą wydania towaru.
 4. Prawo odstąpienia od umowy-uprawnienie przysługujące wyłącznie Konsumentowi lub podmiotowi posiadającemu uprawnienia Konsumenta:

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy [usługi laboratorium] albo w terminie 14 dni w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy [sklep]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [Fotosilesia Katarzyna Koźlicka al. Korfantego 44a, 40-161 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 6311910233, REGON 242796543, tel322587010 e-mail lab@fotosilesia.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:

 1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
 2.  w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu:

 

Fotosilesia Katarzyna Koźlicka

 1. Korfantego 44a

40-161 Katowice

e-mail: lab@fotosilesia.pl [LABORATORIUM]

e-mail:  sklep@fotosilesia.pl [SKLEP]

 

 

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy/świadczonych usług ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………..

Data………………………………………………………………………….

 

 

[Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów]

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 1. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Do umowy sprzedaży produktów i świadczonych usług stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego lub świadczenia usług.
 3. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki promocji taką ewentualność przewidują.
 4. Cena podana przy produkcie nie uwzględnia kosztów transportu, które podawane w podsumowaniu przed złożeniem zamówienia .
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014
 6. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (tryb składania wniosków, zasady odpłatności zostały określone m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php). Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

 

Paste your AdWords Remarketing code here