Zwroty i reklamacje

[Reklamacje]

  1. 19.  Laboratorium dostarcza usługi bez wad.
  2. 20.  Klient, zamawiający usługę w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania mu rzeczy/ zrealizowania usługi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 

  1. 21.  Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) jest uprawniony do żądania wykonania umowy zgodnie z jej treścią na podstawie odpowiednich przepisów prawa (Kodeksu cywilnego), przy czym odpowiedzialność Laboratorium Fotosilesia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych produktów lub świadczonych usług nie powstałe w sposób umyślny, ograniczona jest w każdym wypadku do kwoty, jaką Klient zapłacił Laboratorium za nabycie danego produktu lub wykonanie usługi. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Laboratorium jest wyłączona. Okres rękojmi dla klientów nie będących konsumentami wynosi jeden rok od daty wydania rzeczy/ zrealizowania usługi.
  2. 22.  Laboratorium zwraca uwagę, iż odnośnie świadczonych usług związanych z wydrukiem kolorystyka elementów graficznych na końcowym wydruku może różnić się od podglądu wydruku ww. elementów na ekranie monitora Klienta; w niektórych przypadkach różnice te mogą być istotne. Wynika to z różnic w odcieniach barw wyświetlanych na różnych urządzeniach elektronicznych, posiadających zróżnicowane właściwości i parametry generowania obrazu. Tego typu różnica w odcieniach, zgodnie ze sztuką fotograficzną nie jest traktowana jako wada usługi.
  3. 23.  Reklamacje mogą być składane w siedzibie Laboratorium, pisemnie lub emailem: lab@fotosilesia.pl.  W przypadku, gdy reklamacja dotyczy wady fabrycznej lub niezgodności produktu z towarem zamówionym w zleceniu dotyczy towaru wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient zgłasza reklamację do Laboratorium drogą mailową. Laboratorium uzgadnia czas odbioru towaru i zleca w firmie kurierskiej odbiór paczki. Odbiór przesyłki od Klienta do Laboratorium odbywa się na koszt Laboratorium. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) lub jego kopię.
  4. 24.  Termin rozpatrywania reklamacji to 14 dni od daty zgłoszenia.
  5. 25.  Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  6. 26.  Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w powyższym pkt. 30, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Laboratorium nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

27. Prosimy nie przesyłać zwrotów przesyłek za pobraniem.

Paste your AdWords Remarketing code here